terms & conditions

1 Algemeen
 
1.1 De algemene voorwaarden van PUUR lifestyle zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PUUR lifestyle. Ze zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van PUUR lifestyle. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Onder Koper wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft. 
1.3 Onder zichttermijn wordt verstaan: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 5). 
1.4 Door het gebruik van de website van PUUR lifestyle en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden. 
1.5 PUUR lifestyle behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden na looptijd en/of tussentijds te wijzigen. Van toepassing op de overeenkomst die u heeft gesloten met PUUR lifestyle is steeds de meest actuele versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst. 
1.6 PUUR lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2 Levering 

2.1 PUUR lifestyle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.3 Bestellingen zullen door PUUR lifestyle met bekwame spoed worden afgeleverd, doch altijd tenminste binnen 14 dagen. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding. 
2.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld. 
2.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
2.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren op Koper. 
2.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door PUUR lifestyle bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door PUUR lifestyle terug genomen.
2.8 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk en met foto aan PUUR lifestyle te worden gemeld. 
2.9 Leveringen worden uitgevoerd door PostNL, DPD, Tycoon. Voor onze zendingen hanteren wij de volgende tarieven. Pakketpost 3,95 per pakket. Brievenbuspost volgens de bestaande tarieven van PostNL. Bij bestellingen vanaf € 50,00 en onder de 10kg. aan totaal gewicht komen de gehele (Nederlandse) verzendkosten voor rekening van PUUR lifestyle. 
2.10 Uw bestelling is niet verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending. PUUR lifestyle is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door PostNL, DPD, Tycoon . Als u ervoor kiest om uw bestelling verzekerd te versturen, wordt deze verzekerd verzonden tegen meerprijs en bent u verzekerd tegen beschadiging en verlies van uw bestelling. 

3 Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden berekend volgens de tarieven van PostNL. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. PUUR lifestyle geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. 

4 Betaling
 
4.1 Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.puurlifestyle.com ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van PUUR lifestyle. 
4.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. 
4.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.puurlifestyle.com. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
4.4 Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht.
4.5 De juistheid van alle door of in opdracht van PUUR lifestyle opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt. 

5 Zichttermijn / Herroepingsrecht 

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient koper PUUR lifestyle hiervan per ommegaande via email (info@puurlifestyle.com) op de hoogte te stellen. Indien Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Label 123 heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PUUR lifestyle er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. 
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. 
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 
• de levering van kranten en tijdschriften 

6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met PUUR lifestyle is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

7 Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 PUUR lifestyle staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door PUUR lifestyle geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. 
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van PUUR lifestyle of de fabrikant zijn verricht; 
• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper. 
7.3 PUUR lifestyle is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van PUUR lifestyle. PUUR lifestyle is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.4 Indien PUUR lifestyle om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PUUR lifestyle behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
7.6 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van PUUR lifestyle op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PUUR lifestyle kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. PUUR lifestyle is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en PUUR lifestyle dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. PUUR lifestyle sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
7.7 Het is mogelijk dat PUUR lifestyle op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PUUR lifestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
7.8 PUUR lifestyle is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan. 
7.9 PUUR lifestyle is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins. 

8 Persoonsgegevens en Privacy 

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij PUUR lifestyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PUUR lifestyle. PUUR lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
8.2 PUUR lifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

9 Aanbiedingen 

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
9.2 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. PUUR lifestyle is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
9.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt. 

10 Overeenkomst 

10.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. 
10.2 PUUR lifestyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
10.3 Koper en PUUR lifestyle komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 10.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 

11 Afbeelding en specificaties 

11.1  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PUUR lifestyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

12 Overmacht 

12.1 PUUR lifestyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
12.2 In geval van overmacht is PUUR lifestyle niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort. 
12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website. 

13. Copyright 

13.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van PUUR lifestyle tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. 

14.Toepassing van recht 

14.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van PUUR lifestyle is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing.  Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PUUR lifestyle en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij PUUR lifestyle er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

15. klachtenregeling

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van PUUR lifestyle zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PUUR lifestyle. Ze zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van PUUR lifestyle. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Onder Koper wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft.
1.3 Onder zichttermijn wordt verstaan: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 5).
1.4 Door het gebruik van de website van PUUR lifestyle en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden.
1.5 PUUR lifestyle behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden na looptijd en/of tussentijds te wijzigen. Van toepassing op de overeenkomst die u heeft gesloten met PUUR lifestyle is steeds de meest actuele versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
1.6 PUUR lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 PUUR lifestyle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.3 Bestellingen zullen door PUUR lifestyle met bekwame spoed worden afgeleverd, doch altijd tenminste binnen 14 dagen. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.
2.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
2.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
2.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren op Koper.
2.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door PUUR lifestyle bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door PUUR lifestyle terug genomen.
2.8 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk en met foto aan PUUR lifestyle te worden gemeld.
2.9 Leveringen worden uitgevoerd door PostNL, DPD, Tycoon. Voor onze zendingen hanteren wij de volgende tarieven. Pakketpost 3,95 per pakket. Brievenbuspost volgens de bestaande tarieven van PostNL. Bij bestellingen vanaf € 50,00 en onder de 10kg. aan totaal gewicht komen de gehele (Nederlandse) verzendkosten voor rekening van PUUR lifestyle.
2.10 Uw bestelling is niet verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending. PUUR lifestyle is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door PostNL, DPD, Tycoon . Als u ervoor kiest om uw bestelling verzekerd te versturen, wordt deze verzekerd verzonden tegen meerprijs en bent u verzekerd tegen beschadiging en verlies van uw bestelling.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden berekend volgens de tarieven van PostNL. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. PUUR lifestyle geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op.

4 Betaling

4.1 Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.puurlifestyle.com ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van PUUR lifestyle.
4.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
4.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.puurlifestyle.com. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
4.4 Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht.
4.5 De juistheid van alle door of in opdracht van PUUR lifestyle opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

5 Zichttermijn / Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient koper PUUR lifestyle hiervan per ommegaande via email (info@puurlifestyle.com) op de hoogte te stellen. Indien Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Label 123 heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PUUR lifestyle er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met PUUR lifestyle is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 PUUR lifestyle staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door PUUR lifestyle geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van PUUR lifestyle of de fabrikant zijn verricht;
• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
7.3 PUUR lifestyle is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van PUUR lifestyle. PUUR lifestyle is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.4 Indien PUUR lifestyle om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PUUR lifestyle behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
7.6 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van PUUR lifestyle op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PUUR lifestyle kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. PUUR lifestyle is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en PUUR lifestyle dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. PUUR lifestyle sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.7 Het is mogelijk dat PUUR lifestyle op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PUUR lifestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
7.8 PUUR lifestyle is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.
7.9 PUUR lifestyle is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

8 Persoonsgegevens en Privacy

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij PUUR lifestyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PUUR lifestyle. PUUR lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 PUUR lifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9 Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. PUUR lifestyle is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
9.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

10 Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.
10.2 PUUR lifestyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
10.3 Koper en PUUR lifestyle komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 10.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

11 Afbeelding en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PUUR lifestyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12 Overmacht

12.1 PUUR lifestyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 In geval van overmacht is PUUR lifestyle niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.

13. Copyright

13.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van PUUR lifestyle tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

14.Toepassing van recht

14.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van PUUR lifestyle is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PUUR lifestyle en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij PUUR lifestyle er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. klachtenregeling

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2021 PUUR lifestyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel